Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Thư viện ảnh

일본대사관영서비스


2019년 6월 대전광역시 국제교류센터에서 일본대사관영사서비스가 진행되었습니다.


여권발급, 거류자격 변경 등이 진행되었습니다.