Thay đổi và cải cách, thấu hiểu và hợp tác

Daejon - thành phố với trọng tâm quốc tế hóa thông qua những giao lưu văn hóa bản sắc

Tin tức

글로벌 농촌관광 서포터즈 '또바기팜족' 4기 모집 (The 4th Global Rural Tourism Supporters TTobagi Farm Family)

글로벌 농촌관광 서포터즈 '또바기팜족' 4기 모집

The 4th Global Rural Tourism Supporters 'TTobagi Farm Family'


자세한 내용은 아래의 포스터를 참고해주세요!

Please check the poster below for more information!